حضور جناب آقای دکتر نظریان ، مدیر محترم آموزش و پرورش ناحیه سه و سرکار خانم زینالی کارشناس مسئول آموزش ابتدایی ناحیه سه در دبستان بنیان

حضور جناب آقای دکتر نظریان ، مدیر محترم آموزش و پرورش ناحیه سه و سرکار خانم زینالی کارشناس مسئول آموزش ابتدایی ناحیه سه در دبستان بنیان


حضور جناب آقای دکتر نظریان ، مدیر محترم آموزش و پرورش ناحیه سه و سرکار خانم زینالی کارشناس مسئول آموزش ابتدایی ناحیه سه در دبستان بنیان

درجمع کارگروه آموزش مجازی دبستان بنیان
پنجشنبه دوم مرداد ماه ۹۹


لیست اخبار
Top