برگزیدگان نهمین جشنواره نوجوان سالم

برگزیدگان نهمین جشنواره نوجوان سالم

برگزیدگان نهمین جشنواره نوجوان سالم

کسب رتبه اول اقدام پژوهی در نهمین جشنواره نوجوان سالم ناحیه 3 آموزش و پرورش اصفهان توسط سرکار خانم شایگان آموزگار پایه ششم و انتخاب سرکار خانم حاجی هاشمی مدیر دبستان دوره دوم به عنوان برگزیده رابط جشنواره


لیست اخبار
Top