شورای دانش آموزی مدرسه

شورای دانش آموزی آمادگی و دبستان پسرانه غیر دولتی بنیان را، مجموعه ای از دانش آموزان ساعی و توانمند، تشکیل داده است.